Pedagogika Montessori

6 września 2019

Pedagogika Montessori to metoda edukacji oparta na poszanowaniu indywidualnych kompetencji i umiejętności każdego dziecka. Jednym z jej głównych założeń jest umożliwianie dzieciom rozwoju w ich własnym tempie. Pedagogika Montessori to ufność w dojście tą drogą do pełnej samodzielności dziecka. W przedszkolu “Dwujęzyczni” bazujemy na tej koncepcji.

Pedagogika Montessori to codzienność w naszym przedszkolu

W naszym przedszkolu codziennie realizujemy i rozwijamy koncepcję Marii Montessorii. Staramy się dać dzieciom szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego oraz kulturowego i społecznego. Wspieramy ich spontaniczną i twórczą aktywność. Pomagamy w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności oraz współdziałania w grupie.

Dwujęzyczni – stawiamy na indywidualny rozwój dziecka

Pedagogika Montessori stawia w centrum zainteresowania indywidualne możliwości i zainteresowania dziecka. Nauczyciele starają się stworzyć jak najlepsze warunki, aby każde z dzieci mogło swobodnie i zgodnie z własnym wyborem bawić się, uczyć, pracować i rozwijać umiejętności.

Naszym celem jest rozpoznanie predyspozycji i pasji dziecka oraz pomaganie w ich pogłębianiu i poszerzaniu. Stawiamy na  indywidualny rozwój dziecka, odrzucając przymus wyrównywania poziomu wiedzy i umiejętności w grupie rówieśników. 

Do rozwoju dziecka podchodzimy holistycznie. Oznacza to, że nauczyciele są wsparciem dziecka w samodzielnym poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata, nie zaś edukatorami wpajającymi dzieciom ustalone z góry dawki teorii. Dzieci same dyktują własne tempo przyswajania wiedzy, same dobierają pomoce, z którymi chcą pracować i same wytyczają kierunki, w których chcą się rozwijać.

Co jest dla nas ważne?

  • Uczenie przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami.
  • Samodzielność: dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności. Np. dzieci samodzielnie przygotowują proste posiłki np. kanapki.
  • Koncentracja: dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.
  • Lekcje ciszy: dzieci uczą się współpracować ze sobą podczas „cichych zajęć” indywidualnych i grupowych.
  • Porządek: dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu. Wszystkie materiały są łatwo dostępne, uporządkowane tematycznie tak, aby dziecko mogło bez problemu po nie sięgnąć.
  • Społeczne reguły: dzieci zróżnicowane wiekowo są łączone w grupy, co sprzyja poszerzaniu wiedzy i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.
  • Obserwacja: jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.
  • Indywidualny tok rozwoju: dziecko jest serdecznie przyjęte przez nauczyciela, znajduje jego uwagę i indywidualną opiekę. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.