Pedagogika Montessori

Pedagogika Montessori to metoda edukacji oparta na poszanowaniu indywidualnych kompetencji i umiejętności każdego dziecka. Jednym z jej głównych założeń jest umożliwianie dzieciom rozwoju w ich własnym tempie. Pedagogika Montessori to ufność w dojście tą drogą do pełnej samodzielności dziecka. W przedszkolu “Dwujęzyczni” bazujemy na tej koncepcji.

Pedagogika Montessori to codzienność w naszym przedszkolu

W naszym przedszkolu codziennie realizujemy i rozwijamy koncepcję Marii Montessorii. Staramy się dać dzieciom szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego oraz kulturowego i społecznego. Wspieramy ich spontaniczną i twórczą aktywność. Pomagamy w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności oraz współdziałania w grupie.

Dwujęzyczni – stawiamy na indywidualny rozwój dziecka

Pedagogika Montessori stawia w centrum zainteresowania indywidualne możliwości i zainteresowania dziecka. Nauczyciele starają się stworzyć jak najlepsze warunki, aby każde z dzieci mogło swobodnie i zgodnie z własnym wyborem bawić się, uczyć, pracować i rozwijać umiejętności.

Naszym celem jest rozpoznanie predyspozycji i pasji dziecka oraz pomaganie w ich pogłębianiu i poszerzaniu. Stawiamy na  indywidualny rozwój dziecka, odrzucając przymus wyrównywania poziomu wiedzy i umiejętności w grupie rówieśników. 

Do rozwoju dziecka podchodzimy holistycznie. Oznacza to, że nauczyciele są wsparciem dziecka w samodzielnym poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata, nie zaś edukatorami wpajającymi dzieciom ustalone z góry dawki teorii. Dzieci same dyktują własne tempo przyswajania wiedzy, same dobierają pomoce, z którymi chcą pracować i same wytyczają kierunki, w których chcą się rozwijać.

Co jest dla nas ważne?

 • Uczenie przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami.
 • Samodzielność: dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności. Np. dzieci samodzielnie przygotowują proste posiłki np. kanapki.
 • Koncentracja: dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.
 • Lekcje ciszy: dzieci uczą się współpracować ze sobą podczas „cichych zajęć” indywidualnych i grupowych.
 • Porządek: dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu. Wszystkie materiały są łatwo dostępne, uporządkowane tematycznie tak, aby dziecko mogło bez problemu po nie sięgnąć.
 • Społeczne reguły: dzieci zróżnicowane wiekowo są łączone w grupy, co sprzyja poszerzaniu wiedzy i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.
 • Obserwacja: jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.
 • Indywidualny tok rozwoju: dziecko jest serdecznie przyjęte przez nauczyciela, znajduje jego uwagę i indywidualną opiekę. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Program dydaktyczny w przedszkolu Dwujęzyczni

Celem, do którego dążymy jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego o swojej wartości młodego człowieka. Naszym zadaniem, jako nauczycieli, jest wspieranie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego naturalnym potencjałem oraz możliwościami w relacjach ze światem przyrodniczym, społecznym i kulturowym.

Nasz program dydaktyczny

Poprzez edukację w środowisku Montessori pragniemy ukształtować w dziecku:

 • odwagę w myśleniu i w działaniu;
 • niezależność w myśleniu i w działaniu;
 • odpowiedzialność za siebie, innych oraz za otoczenie;
 • szacunek do siebie, innych oraz do otoczenia;
 • umysł otwarty na poznawanie świata i odkrywanie siebie;
 • umiejętność współistnienia z innymi w zgodzie z sobą, niekoniecznie w duchu rywalizacji;
 • kreatywność, czyli umiejętność poszukiwania rozwiązań dla swoich problemów i pytań;
 • świadomość siebie, swoich mocnych i słabych stron;
 • przekonane o swojej wartości, wiara we własne możliwości.

Realizujemy program, wykorzystując montessoriański materiał rozwojowy. Dzieci rozwijają się poprzez indywidualną, swobodną pracę oraz zajęcia w kręgu dla całej grupy. Bardzo istotna jest dla nas nauka uważnej pracy w ciszy oraz ćwiczenia koncentracji i skupienia na wybranych zadaniach. Używają do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych Montessori.

“Dwujęzyczne” dzieci nie uczą się na pamięć. Pokazujemy im, jak pozyskiwać wiedzę, żyjąc w epoce łatwo dostępnej informacji. Uczymy, jak wykorzystywać wiedzę dla własnych celów. Kształtujemy ludzi kreatywnych, myślących, zaradnych i samodzielnych.

Naszym priorytetem jest holistyczne edukowanie człowieka. Przygotowujemy dzieci do życia osadzonego w otaczającym ich środowisku, społeczeństwie i kulturze. Uczymy samodzielnego rozwiązywania problemów, krytycyzmu, stawiania pytań i szukania odpowiedzi. Wychowujemy dzieci na osoby świadome swojej wartości i pewne siebie, ale też osoby zdyscyplinowane, z poczuciem obowiązku.

Edukacja Montessori

Główne działy praktykowanej w przedszkolu “Dwujęzyczni” edukacji Montessori to:

 • życie praktyczne – przygotowanie dziecka do życia,  praca nad samodzielnością, samoobsługa – jedzenie, ubieranie się,  koordynacja i harmonia ruchu, samodzielne korzystanie z toalety itp.
 • sensoryka – doskonalenie zmysłów wzroku, dotyku, słuchu, węchu i smaku,  przygotowanie do aktywności w dziedzinie matematyki, języka, kultury
 • edukacja matematyczna – doświadczanie pojęć matematycznych poprzez zabawę konkretnymi materiałami edukacyjnymi, rozwój „matematycznego umysłu”,  poznanie prawdziwej natury operacji arytmetycznych
 • edukacja językowa – wzbogacanie słownictwa,  przygotowanie do czytania i pisania, sensoryczne i dźwiękowe rozpoznawanie liter, czytanie ze zrozumieniem
 • edukacja kulturowa – geografia fizyczna,  botanika,  zoologia,  historia,  astronomia, ekologia, wielokulturowość

Języki (nie) obce w przedszkolu „Dwujęzyczni”

W przedszkolu “Dwujęzyczni” przez cały dzień mówimy w 3 językach (angielskim, hiszpańskim i polskim). Dzięki temu światopogląd kulturalny naszych podopiecznych jest szerszy niż u dzieci jednojęzycznych, którym często wydaje się, że w świecie liczy się jedynie ich język, kultura i zwyczaje. Sprawiamy, że inne języki nie są dla dzieci obce.

Nigdy nie zmuszamy dziecka, by samodzielnie podejmowało próby mówienia, kiedy jeszcze nie czuje się gotowe. Dzieci same decydują, kiedy zaczną mówić w drugim języku. W ten sposób eliminujemy stres, lęk oraz wstyd przed popełnieniem błędu.

Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dwujęzyczni – przedszkole Montessori w pigułce

Montessoriańskie dzieci są samodzielne, otwarte na nowe doświadczenia, skoncentrowane na swoich zadaniach i wytrwałe. To dzieci, które wierzą we własne możliwości i chętnie pomagają innym. Przedszkole Montessori kształtuje je na osoby odnoszące się do innych z szacunkiem, ale też oczekujące szacunku wobec siebie. W przedszkolu “Dwujęzyczni” pracujemy z dziećmi zgodnie z filozofią Marii Montessori.

Przedszkole Montessori “Dwujęzyczni” – jak pracujemy

W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o montessoriańskie materiały rozwojowe. Tę podstawę opracowała Maria Montessori. Według Montessori głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i kreatywności dzieci oraz stworzenie im warunków do wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego.

Kierując się tymi zasadami, dajemy dzieciom pełną możliwość swobodnej pracy i uczestniczenia w zajęciach w kręgu przeznaczonych dla całej grupy. Dzieci uczą się pracować uważnie w ciszy i koncentrować się na wybranych zadaniach. Używają do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych Montessori.

Jak rozwijają się dzieci w naszym przedszkolu?

Jednym z kierunków rozwoju, na który stawiamy szczególny nacisk jest przyswajanie języków obcych. Dzieci uczą się ich w naturalny sposób, poprzez zabawę. Dzięki charakterystycznej dla kilkulatków zdolności przyswajania kilku języków naraz oraz dzięki przyjaznej atmosferze towarzyszącej edukacji w naszym przedszkolu, dzieci szybko oswajają się językami innymi, niż ojczysty i zaczynają się nimi posługiwać bez skrępowania towarzyszącego często osobom rozpoczynającym naukę języka na późniejszym etapie rozwoju.

Poza edukacją językową, staramy się dostrzec wszystkie inne talenty i predyspozycje dzieci oraz wykorzystać ich naturalną zdolność do uczenia się. Dbamy o to, by zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju – takie, które pozwolą im poszerzać swoje zainteresowania i zaspokajać potrzeby.

Główne działy edukacji Montessori to:

 • życie praktyczne – przygotowanie dziecka do życia,  praca nad samodzielnością, samoobsługa – jedzenie, ubieranie się,  koordynacja i harmonia ruchu, samodzielne korzystanie z toalety itp.;
 • sensoryka – doskonalenie zmysłów wzroku, dotyku, słuchu, węchu i smaku,  przygotowanie do aktywności w dziedzinie matematyki, języka, kultury;
 • edukacja matematyczna – doświadczanie pojęć matematycznych poprzez zabawę konkretnymi materiałami edukacyjnymi, rozwój „matematycznego umysłu”,  poznanie prawdziwej natury operacji arytmetycznych;
 • edukacja językowa – wzbogacanie słownictwa,  przygotowanie do czytania i pisania, sensoryczne i dźwiękowe rozpoznawanie liter, czytanie ze zrozumieniem;
 • edukacja kulturowa – geografia fizyczna,  botanika,  zoologia,  historia,  astronomia, ekologia, wielokulturowość.

Językowe przedszkole Montessori „Dwujęzyczni” na Jeżycach w Poznaniu

Nasze przedszkole Montessori zlokalizowane jest na poznańskich Jeżycach. Placówka mieści się w przestrzennym budynku, a jej wnętrza to niezwykle atrakcyjne, dopieszczone zarówno pod względem designu, jak i użyteczności pomieszczenia.

Dzieci przebywają w jasnych i przestronnych salach, co ma niezwykle pozytywny wpływ na ich nastrój. Pełno tu zgodnych z ideą Montessori pomocy dydaktycznych, a wyposażenie naszego przedszkola zostało dobrane tak, by jak najlepiej odpowiadało potrzebom naszych podopiecznych.

Od lat z uwagą i rozmysłem wspieramy rozwój dzieci będących częścią naszej przedszkolnej społeczności. Dzięki temu osiągamy sukcesy, które przyciągają do nas kolejnych rodziców i ich dzieci.

Dzieci chcą tu być.