...w trosce o przyszłość Twojego dziecka

Program dydaktyczny

 

Celem naszej pracy jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego o swoich wartościach młodego człowieka, poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze światem przyrodniczym, społecznym i kulturowym.

 

Poprzez edukację w środowisku Montessori pragniemy ukształtować w dziecku:

 

 • odwagę w myśleniu i w działaniu

 

 • niezależność w myśleniu i w działaniu

 

 • odpowiedzialność za siebie, innych oraz za otoczenie

 

 • szacunek do siebie, innych oraz do otoczenia

 

 • umysł otwarty na poznawanie świata i odkrywanie siebie

 

 • umiejętność współistnienia z innymi w zgodzie z sobą, niekoniecznie w duchu rywalizacji

 

 • kreatywność, czyli umiejętność poszukiwania rozwiązań dla swoich problemów i pytań

 

 • świadomość siebie, swoich mocnych i słabych stron

 

 • przekonane o swojej wartości, wiara we własne możliwości.

 

Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej MEN.

 

Realizujemy program poprzez pracę z montessoriańskim materiałem rozwojowym, w czasie swobodnej pracy dzieci oraz zajęć w kręgu dla całej grupy.

 

Dzieci uczą się pracować uważnie w ciszy i koncentrować się na wybranych zadaniach. Używają do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych Montessori.

 

Główne działy edukacji Montessori:

 

 • życie praktyczne – przygotowanie dziecka do życia,  praca nad samodzielnością, samoobsługa - jedzenie, ubieranie się,  koordynacja i harmonia ruchu, samodzielne korzystanie z toalety itp.

 

 • sensoryka – doskonalenie zmysłów wzroku, dotyku, słuchu, węchu i smaku,  przygotowanie do aktywności w dziedzinie matematyki, języka, kultury

 

 • edukacja matematyczna – doświadczanie pojęć matematycznych poprzez zabawę konkretnymi materiałami edukacyjnymi, rozwój „matematycznego umysłu”,  poznanie prawdziwej natury operacji arytmetycznych

 

 • edukacja językowa – wzbogacanie słownictwa,  przygotowanie do czytania i pisania, sensoryczne i dźwiękowe rozpoznawanie liter, czytanie ze zrozumieniem

 

 • edukacja kulturowa – geografia fizyczna,  botanika,  zoologia,  historia,  astronomia, ekologia, wielokulturowość

 

 

projekt: Czarno na białym Pracownia Kreatywna